Uzmanlık Alanlarımız

Aile Hukuku

• Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarının takibi ve hukuksal destek sunulması
• Soy bağına ilişkin davaların takibi
• Maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin hukuksal destek sunulması
• Malvarlığı tasfiye sürecinin yürütülmesi
• Eşler ve evlenecek taraflar arası mal rejiminin belirlenmesi ve/veya değiştirilmesi süreçlerinin takibi
• Mahkemelerce verilmiş olan velayet ve nafakaya ilişkin hükümlerin yerine getirilmesinin takibi, bu hükümlere aykırı davranılmasına karşı hukuki süreçlerin yürütülmesi

Ceza Hukuku

• Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurularının yapılması
• Kolluk ve savcılık safhalarında şikayetçi ve şüphelilerin temsili
• Gözaltı süreçlerinin takibi ve hukuksal destek sunulması
• Şikayetçi ve müdahil vekili olarak kovuşturma süreçlerinin takibi
• Şüpheli ve sanık müdafi olarak soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hukuksal destek sunulması

Gayrimenkul Hukuku

• Taşınmaz alım, satım, ipotek ve kira sözleşmelerinin hazırlanması ve işlemlerin takibi
• Taşınmaz kayıtlarının incelemesi
• Mülkiyet hakkının ihlalinden doğan tazminat davalarının takibi
• Kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların takibi ve hukuksal destek sunulması
• Belediye ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
• Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma davaları, kamulaştırma işlemlerinden kaynaklı idari davaların takibi ve hukuksal destek sunulması
• Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
• Taşınmaz mülkiyet uyuşmazlıkları, tapu tahsisi, tapu iptali ve tescili davalarının takibi ve hukuksal destek sunulması
• Orman mevzuatı ve 2/b uygulamalarına ilişkin hukuksal danışmanlık verilmesi
• Zilyetlikten kaynaklanan uyuşmazlıklara yönelik hukuksal destek sunulması

İcra ve İflas Hukuku

• Cari hesap, alacak-borç ilişkileri ile ilgili danışmanlık verilmesi ve gerekli sözleşmelerin hazırlanması
• Şirketlerin ticari alacaklarının, kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacakların takip ve tahsili
• Banka ve finans kuruluşları kredi sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
• İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibi
• İflas ve iflas erteleme davalarının takibi
• Borçlu gerçek ya da tüzel kişilerin aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve çıkarlarının korunması işlemlerinin yürütülmesi
• Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
• İcra takip işlemlerinden kaynaklanan icra ceza davaları işlemlerinin yürütülmesi
• İcra İflas Kanunu’na aykırı işlemler nedeniyle hak ve menfaatleri korunması gereken müvekkil taraf adına icra hukuk davalarının ve takip işlemlerinin yürütülmesi
• İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davalarının takibi
• Menfi tespit ve istirdat davalarının takibi
• Tasarrufun iptali davalarının takibi

İdare ve Vergi Hukuku

• Kurumsal vergilendirme, uluslararası ve yerel vergi düzenlemeleri uyarınca şirketlerin vergisel yükümlülüklerinin belirlenmesi
• Vergi hukukuna dair davalar ve uyuşmazlık çözümü
• Sosyal sigorta vergileri alanında danışmanlık
• Kamu kurumlarınca yapılan hak ihlallerinde idari işlemlerin iptali
• İdari para cezalarının iptali

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

• Ulusal ve uluslararası şirketlere bireysel ve toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku uygulamaları kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi ve davaların takibi
• Ulusal ve uluslararası şirketlerin prosedürlerinin, yürürlükteki mevzuat ve güncel Yüksek Mahkeme kararları çerçevesinde değerlendirilerek revize edilmesi
• Ulusal ve uluslararası şirketlerin bireysel ve toplu işten çıkarmalar ile ilgili olarak operasyonel süreçlerinin yürütülmesi
• İstihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar işletilmesi gereken prosedürün hukuki alt yapısının oluşturulması 
• Toplu iş sözleşmesi müzakerelerine iştirak edilmesi
• İş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili olarak dava öncesi ve dava sonrası aşamalarda karşılaşabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde gerekli belge ve dokümanların hazırlanması

Sigorta Hukuku

• Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davalarının takibi
• Hayat ve maluliyet sigortası davalarının takibi
• Trafik kazalarına ilişkin tazminat taleplerinde sulh olma ve dava takibi hususlarında temsil
• Yangın sigortası davalarının takibi
• Kasko ve Deniz Sigortasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü
• Ferdi Kazalara ilişkin davalarının takibi
• Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalarının takip edilmesi
• Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım

Ticaret ve Uluslararası Yatırımlar Hukuku

• Yerel ve yabancı şirketlerin kuruluşu
• İrtibat büroları ve şube kuruluşları
• Şirket genel kurullarının yapılması
• Yönetim kurulu toplantılarında alınacak kararlara ilişkin hukuksal destek sunulması
• Rekabet hukuku, haksız rekabetin önlenmesi, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuattan doğan işlemler
• Pay senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetlerle ilgili işlemler
• Ulusal ve uluslararası iş ortaklıklarının kuruluş, birleşme, devralma ve bölünme işlemleri
• Sermaye artırımı ya da azaltılması
• Şirketlerin kurumsal yapılarının hukuki incelemesi (Due diligence)
• Sermaye piyasası hukukundan kaynaklı yükümlülüklerin takibi ve hukuksal danışmanlık hizmetleri

Tüketici Hukuku

• Tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler ve firmalar adına hukuksal süreçlerin takibi ve danışmanlık sağlanması
• Firmalara tüketici şikayetlerine karşı çözüm önerileri sunulması
• Taraflar arası sulh görüşmelerinin yürütülmesi
• Ayıplı mal ve ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlıkların çözümü

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

• Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve takibi
• Türkiye’den çalışma izni ve oturma izni almak isteyen yabancıların başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve takibi
• Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na tabi tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
• Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi başta olmak üzere, gayrimenkul ve miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi